Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie spowodowanego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76 tel. +48 56 61 19 200, fax. +48 56 61 19 212, e-mail: sekretariat@straz.torun.pl
  2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 87-100 Toruń, ul. Prosta 32, e-mail: iod_torun@kujawy.psp.gov.pl).
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie danych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 482
Wprowadzony przez: Kazimierz Stafiej
Data opublikowania: 2018-05-26 22:04:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-05-26 22:04:37 Kazimierz Stafiej
Publikacja artykułu